DELJENJE V SLOVENŠČINI

PRAVILAPRIMERI
V vsakem delu besede, ki jo delimo, mora biti en samoglasnik in vsaj en soglasnik.ed-am-ec, po-is-ka-ti, za-be-le-ži-ti
Kadar sta dva soglasnika med dvema samoglasnikoma, gre drugi k naslednjemu zlogu.tek-mah
Soglasniški sklop med dvema samoglasnikoma, ki je izgovorljiv tudi na začetku besede, lahko prenašamo v naslednjo vrstico v celoti ali pa le njegov del pra-ksa ali prak-sa,
kon-ja ali ko-nja,
kaš-ča ali ka-šča,
pol-je ali po-lje,
se-strična ali ses-trična ali sest-rična,
pi-skati ali pis-kati,
vreš-čati ali vre-ščati,
peš-čen ali pe-ščen
Soglasniški sklop ki bi bil težko izgovorljiv ne prenašamo v novo vrstico.ban-ka (ne: ba-nka);
konj-ski (ne: ko-njski ali kon-jski);
sosed-ski (ne: sose-dski)
Zvezo soglasnikov delimo po izgovorljivosti.slo-ven-šči-na
Soglasnik med dvema samoglasnikoma prenašamo v naslednjo vrstico.de-lovati, domo-vina, no-coj
Nikoli ne pustimo samo enega samoglasnika, kajti v obeh delih deljene besede mora biti vsaj po en zlog, ne pa po ena črka.upa-nje (ne: u-pa-nje)
Razdelimo lahko tudi dva enaka soglasnika.od-daja, Was-ser-man-nov, dvood-delčen, sgraf-fito, iz-stop
Kadar so kakšne besede zapisane tako, da en glas zapišemo z več črkami, teh ne razdelimo (npr. sch = š, ch=h, oo = u).Schu-ma-cher, Coo-per
Enozložnih besed ne delimo.brv, črv, smrt, daj, vem, smo, črn, lep, grd, trd, tri, sto, naj, šest, tri, dva, ...
Večzložne besede lahko delimo.bar-va, ko-rak, li-pa, sr-ča, po-piti ali popi-ti, vr-ba, tr-nje, čr-viv
Sestavne dele besed delimo na mestih sestavnih delov.po-pisati, pod-pisan, med-gorje, od-hod
Kratic ne delimo.OECD, SAZU, AGRFT
Besede z vezajem delimo na mestu vezaja, pri čemer za prvim delom besede pišemo levostični deljaj; drugi del, ki smog a prenesli v novo vrstico, pa začenjamo z desnostičnim vezajem.vzgojno-
-izobraževalni
Beseda z vezajem, ki se začne s številom ali eno črko, ne delimo.C-vitamin, 50-letni, 8-krat, 10-milimetrski
Besedo s poševnico delimo na mestu poševnice in poševnice ne prenašamo na novo vrstico.Koper/
Capodistria
Številk ne delimo.456897588
Številko z vezajem: številčne sklope z vezaji delimo na mestu, kjer je vezaj; za deljivim sklopom napišemo deljaj, vezaj pa ponovimo v novi vrstici.78896-88-
-87
Besedne zveze s stičnim pomišljajem, delimo na mestu pomišljaja in ga ne prenašamo v novo vrstico.Vlak Kranj-
Ljubljana
Številke s stičnim pomišljajem, delimo na mestu pomišljaja in ga ne prenašamo v novo vrstico.v času 2010-
2012
Simbolov za merske enote ne prenašamo v novo vrstico in jih ne ločujemo od številk.a) Trak je dolg 50 cm.
ALI
b) Trak je dolg
50 cm.
Omrežnih naslovov načeloma ne delimo, saj bi lahko deljaj upoštevali kot del naslova, če pa je predolg za vrstico, ga lahko delimo na mestu vezaja ali poševnice, pri čimer je treba v primeru vezaja, vezaj ponoviti v novi vrstici, poševnice pa ne. a) http://www.duden.de/sprachratgeber/tag/
Neue+Rechtschreibung
b) http://dis-
-slovarcek.ijs.si/
Naslove elektronskih pošt načeloma ne delimo, če pa že treba, to naredimo za pikoznanka@pisi.
mi