RABA LOČIL, OSNOVNIH MATEMATIČNIH IN DRUGIH ZNAKOV

LOČILORAZLAGA
PIKA [ . ]Pika se uporablja neskladenjsko zlasti v naslednjih primerih:
 • Pika brez presledka spredaj in zadaj se piše na vsaka tri mesta večjih števil (samo pri denarnih poslih), npr 2.500.0006. V strokovnih besedilih raba pike v ta namen ni dovoljena, temveč skupine po treh Števk ločimo med seboj s presledki, npr. 2 500 000 (gl. SIST ISO 31-0 Veličine in enote: Splošna načela.)
 • Obojestransko nestična pika se piše kot znak množenja namesto znaka krat (·), in sicer kot poldvignjena pika, npr. a · b = ct 2 · 10-3, kW•h. V primeru omejenega nabora znakov lahko namesto poldvignjene pike (·) uporabimo navadno piko (.).
 • Obojestransko nestična poldvignjena pika se piše (udi v kemijskih formulah adicijskih. tj. šibko vezanih spojin, kot so razni solvati in drugi adukti, med formulama obeh spojin, npr. CiSO4 • 5H2O, CaCl2 • 8HN3. Tudi tu lahko v primeru omejenega nabora znakov namesto poldvignjene pike (*) uporabimo navadno piko (.).
 • Obojestransko stična pika se piše med številkami pri desetiškem razvrščanju poglavij, npr. 6.11.1.
 • Z leve strani stična pika se piše pri običajnem zapisu datuma, npr. 3. 10. 2011. Standard SIST ISO 8601 predpisuje v strokovnih besedilih, dokumentih ipd. zapis datuma v naslednjem vrstnem redu: leto-mesec-dan, pri čemer so številke med seboj ločene z vezaji (ali tudi samo s presledki), npr. 2011-10-03 ali 2011 10 03.
 
POMIŠLJAJ [ ] Pomišljaj se uporablja neskladenjsko v naslednjih primerih:
 • nestično kot matematični znak za minus, npr. a – b = c
 • obojestransko stično za označevanje mejnih vrednosti od ... do, npr. 10–20 °C [torej nikakor ne 10 – 20 °C]
 • obojestransko stično pri nesklonljivih besednih zvezah, kot so npr. diagram temperatura–tlak, sistem voda–etanol–sladkor.
 
DVOPIČJE [ : ] Dvopičje se uporablja neskladenjsko, navadno nestično, zlasti v naslednjih primerih:
 • za izražanje razmerij, npr. merilo 1 : 10
 • kot znak deljenja, npr. (a + b ) : c
 
VEJICA [ , ]Vejica se uporablja neskladenjsko zlasti v naslednjih primerih:
 stično-nestično pri seznamih, kjer je ključna beseda na prvem mestu, npr. voltmeter, digitalni; mlin, laboratorijski; Novak, Janez
 stično kot decimalna vejica v številih, npr. 21,25; 1000,25; 20.000,45
 
VEZAJ  [ - ]• v zloženkah besed s številkami ali drugimi znaki, npr. C-vitamin, 14-krat, 90-odstotni, o-železo, uran-235;
 • v imenih dvojnih, trojnih itd. soli, npr. aluminij-kalijev sulfat, svinčev klorid-fluorid, kjer so sestavine razvrščene po abecednem redu:
 • v imenih zlitin, npr. aluminij-železov bron, aluminij-železo-manganov bron, kjer so sestavine razvrščene po odstotnem deležu (od največjega proti najmanjšemu); podanih nekaj pravil za njihovo rabo. Podrobnosti o pisavi in pomenu matematičnih znakov pa so navedene v standardu SIST ISO 31-11.
 • v imenih organskih spojin med imenom osnovne spojine in imenom substituenta ter številko, ki pomeni mesto substitucije, npr. 2-metil-butan;
 • v imenih izotopov, npr. kisik-FS, uran-235 itd.
 Kadar se pri deljenju zloženk vrstica konča z vezajem, ga prenesemo tudi v naslednjo vrstico, da se pri morebitnem prepisovanju ne izgubi. Števil in kemijskih formul ne delimo.
  
OKLEPAJ ( ) oz. [ ]Oklepaj se uporablja neskladenjsko zlasti v naslednjih primerih:
 • v matematičnih izrazih, kjer se poleg okroglega oklepaja ( ) po potrebi uporabljata tudi oglati [ ] in zaviti { } oklepaj;
 • v kemijskih formulah, kjer se za označevanje posameznih atomskih skupin v spojini uporablja okrogli oklepaj,
npr. Ca(HCO3)2, za označevanje kompleksnih ionov pa oglati oklepaj, npr. K4[Fe(CN)6]
  
DESNA POŠEVNICA [/]Poševnica se neskladenjsko uporablja stično (obojestransko) kot matematični znak za deljenje (namesto dvopičja), npr. alb, nadalje v preglednicah, diagramih ipd. med imenom fizikalne veličine in njeno enoto, npr. γ/nm. Kadar gre za izpeljane enote, pri katerih je poševnica tudi v enoti, moramo tako enoto pisati v oklepaju, npr. p/(kg/ml).
  
LEVA POŠEVNICA [\]Leva poševnica (angl. backslash) se uporablja v računalništvu za označevanje direktorijev - seznamov datotek, ki so shranjene na računalniškem pomnilniku, npr. C:\Documents and Settings\Izraz\My documents\OO doc.
  
NAREKOVAJ [» ... « oz. `...´oz. "..."]Narekovaj se neskladenjsko uporablja zlasti v naslednjih primerih:
 • enojni narekovaj za označevanje kultivarjev (dvodelni enojni narekovaj zgoraj), kadar gre za mednarodno sprejeto ime kultivarja, npr. jabolka ’Jakob Lebel’;
 • dvojni narekovaj za označevanje kultivarjev v primerih, kadar ni zanesljivo, da posamezna deklarirana sorta dejansko ustreza merilom in poreklu, ki so določeni za tisti kultivar, (dvodelni dvojni narekovaj zgoraj), npr. "oneida".
  
PLUS (+)• Znak plus uporabljamo:
 • stično, če želimo posebej označiti pozitivno vrednost števila, npr. +2, +50 vC (navadno ga sicer opuščamo);
 • nestično (obojestransko) kot znak za seštevanje, npr. a + b = c;
 • stično v kemiji za označevanje ionov s pozitivnim nabojem (za številom nabojev), npr. Ca2+, [Ag(NH3)3]+, hidrazinijev(2+) ion.
  
MINUS [ ]• Znak minus uporabljamo:
 • stično za označevanje negativnih vrednosti števil, npr. –2, negativnih potenc, npr. 10–2;
 • nestično (obojestransko) kot znak za odštevanje, npr. a – b = c;
 • stično v kemiji za označevanje ionov z negativnim nabojem (za številom nabojev), npr. heksacianoferatni(4–) ion.
  
KRAT (×) Znak krat uporabljamo:
 • nestično (obojestransko) kot znak za množenje, npr. a x b = c;
 • nestično (obojestransko) kot znak za množenje pri izražanju števil z desetiškimi potencami, npr. NA = 6,02 X ]023, e = 1,60 x 10-/9 C;
 • nestično pri podajanju izmer, npr. 40 mm x 20 mm, pri čemer moramo pri vsaki številki zapisati ustrezno enoto (torej ne 40 x 20 mm ali 40 x 20 mml).
 • Namesto znaka x kot znaka za množenje lahko vedno uporabimo obojestransko nestično poldvignjeno piko (oziroma v primeru nepopolnega nabora navadno piko), npr. a . b = c, NA = 6,02• 1023 (o uporabi pike za znak za množenje gl. tudi 6.1.1).
  
DELJENO (:)Znak deljeno uporabljamo predvsem:
 • nestično (obojestransko) kot znak za deljenje, npr. a : b = c
 • Namesto znaka: lahko uporabimo obojestransko stično poševnico, npr. a/b = c ali pa ulomkovo črto.
  
PLUS/MINUS (±)Znak plus/minus uporabljamo:
 • nestično (obojestransko) v matematičnih enačbah, npr. x = -b ± -(b2 - 4ac) v primeru možnosti pozitivnega ali negativnega predznaka;
 • nestično (obojestransko) za izražanje pogreškov meritev, toleranc, npr. 10 cm ± 2 cm ali (10 ± 2) cm.
  
ENAČAJ (=)Enačaj je znak za enakost in ga uporabljamo zlasti v naslednjih primerih:
 • nestično (obojestransko) pri izražanju številčnih vrednosti veličin ali konstant, izraženih v ustreznih enotah,
npr. moč P = 2 kW, dolžina l = 12 cm, frekvenca υ = 50 Hz;
 • nestično (obojestransko) v matematičnih enačbah, kjer pomeni, da je desna stran enačbe izenačena z levo,
npr. a + b = c; + 3H] = 2NHr
 • nestično (obojestransko) v urejenih kemijskih enačbah, kjer pomeni, da je število atomov posameznih elementov (kot tudi nabojev ionov v ionskih enačbah) na levi in desni strani enačbe enako, npr. N2 + 3H2 = 2 NH3.
  
PUŠČICA ( oz. oz. D)Puščica se uporablja zlasti v naslednjih primerih:
NAVADNA PUŠČICA navadna (enojna) puščica se uporablja nestično (obojestransko) kot matematični znak »gre proti«, npr. x - a (x gre proti a);
 navadna (enojna) puščica se uporablja nestično (obojestransko) namesto enačaja v kemijskih enačbah, kadar te niso urejene in prikazujejo le reaktante in produkte kemijske reakcije, npr. N2 + H2  NH3.
DVOSTRANSKA PUŠČICA dvostranska puščica se uporablja nestično (obojestransko), kadar hočemo prikazati, daje spojina resonančni hibrid, tj. da obstaja v več mezomernih oblikah, npr. A B;
DVOJNA PUŠČICA dvojna puscica dvojna puščica s po eno zalustjo se uporablja nestično (obojestransko) v kemijskih enačbah, ki prikazujejo kemijsko ravnotežje, npr. N2 + 3H2 D 2 NH3.
DVOJNA PUŠČICA Ddvojna puščica (s po dvema zalustma) se uporablja enako kot dvojna puščica s po eno zalust jo v primeru nepopolnega nabora znakov, npr. NN2 + 3H2 D 2 NH3.

 

vir: Slovensko tehniško izrazje, Jezikovni priročnik